QUY TRÌNH/ THỦ TỤC
 THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC

 

 

 

 

 

                   

MÃ SỐ                                   : QT-GD06

                   LẦN BAN HÀNH                 : 01

                   NGÀY                                    : 15/8/2018

                   SỐ TRANG                            : 07

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Họ và tên

Nguyễn Thành Trung

Phạm Văn Chính

Nguyễn Đức Thành

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên

Trưởng phòng

Chủ tịch

                                                           

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

15/8/2018

 

Ban hành lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO DÕI PHÂN PHỐI

 

Lãnh đạo UBND

 

Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 Phòng Nội vụ

 

Phòng Kinh tế

 

Phòng Quản lý Đô thị

 

Phòng Tư pháp

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Phòng Văn hoá Thông tin

 

Phòng Thanh Tra

 

Phòng Y tế

 

Văn phòng HĐND và UBND

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Trung tâm Hành chính Công huyện

 

MỤC LỤC

            SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

            1. MỤC ĐÍCH

            2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Điều kiện thực hiện TTHC

5.2. Thành phần hồ sơ

5.3. Số lượng hồ sơ

5.4. Thời gian xử lý

5.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

5.6. Lệ phí

5.7. Quy trình xử lý công việc

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

            Quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học.

II. PHẠM VI

Quy định này áp dụng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/Trung tâm hành chính công huyện, các phòng ban liên quan thuộc UBND huyện và các tổ chức, cá nhân làm thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Sổ tay chất lượng.

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA

- TTHC:          Thủ tục hành chính

- UBND:         Ủy ban nhân dân

- QMR:          Đại diện lãnh đạo về chất lượng

V. NỘI DUNG

5.1 Điều kiện thực hiện TTHC

- Trường tiểu học được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau:

+  Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học;

+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực tài chính;

Lưu ý: Sau 2 năm kể từ khi có quyết định thành lập mà chủ đầu tư chưa hoàn thành việc xây dựng, trang bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác thì UBND huyện sẽ thu hồi quyết định.

5.2 Thành phần hồ sơ

STT

Tên

Bản chính

Bản sao

1

Đề án thành lập trường.

x

 

2

Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

x

 

3

 Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến làm Hiệu trưởng.

x

 

4

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường.

x

 

5

Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện(nếu có).

x

 

5.3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4 Thời gian xử lý: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm hành chính công huyện.

5.6 Lệ phí: Không.

5.7 Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình t

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Nộp hồ sơ đăng ký

UBND cấp xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã) đối với trường tiểu học công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục, có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo  dục/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ (kê khai đầy đủ và đúng theo quy định): Tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ Trung tâm hành chính công huyện /cán bộ phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.

 

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo  dục/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

½ ngày

Phiếu biên nhận hồ sơ (ký hiệu biểu mẫu)

(BM 06.01)

B3

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo  dục/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

 

 

½ ngày

 

Theo phiếu chuyển(Theo ký hiệu)

B4

Xem xét hồ sơ và giao nhiệm vụ:

- Trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học, kiểm tra hồ sơ và phân công chuyên viên thụ lý.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ (bằng hình thức phiếu chuyển, phê góc, hoặc hình thức khác);

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Phân công chuyên viên soạn văn bản hoặc liên hệ đề nghị  bổ sung.

Trưởng phòng

3  ngày

 

 

 

 

- Phiếu biên nhận (ký hiệu biểu mẫu)

Hoặc văn bản trả lời.

 

B5

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn;

- Thẩm định về pháp lý;

- Phối hợp với cơ quan liên quan: Các phòng: Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên-Môi trường, Quản lý đô thị; UBND xã, thị trấn liên quan.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển sang các bước tiếp theo. Lập tờ trình thẩm định dự thảo Quyết định trình Lãnh đạo phòng.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho tổ chức, công dân để xem xét lại.

Chuyên viên phụ trách cấp học

 

 

26 ngày

 

 

 

 

 

Văn bản trả lời (Nếu cần).

(BM 06.02)

B6

- Chuyên viên tổ chuyên môn báo cáo lãnh đạo Phòng Giáo dục phê duyệt. Kiểm tra nội dung tờ trình thẩm định và dự thảo quyết định.

- Nếu đồng ý ký nháy văn bản, trình lãnh đạo UBND huyện xem xét. Nếu không đồng ý quay lại bước trên.

Trưởng phòng

3 ngày

Quyết định (tờ trình thẩm định)

 

B7

Lãnh đạo phòng soát xét hồ sơ chuyên viên đã thụ lý, trình lãnh đạo UBND huyện ký.

Trưởng phòng

 

3 ngày

Quyết định (Tờ trình thẩm định)

(BM 06.03)

B8

 

 

Trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, duyệt.

Lãnh đạo UBND huyện nhận hồ sơ khai báo do phòng chuyên môn trình, tiến hành xem xét hồ sơ:

+ Nếu đạt thì ký chuyển văn thư;

+ Nếu không đạt chuyển phòng chuyên môn chỉnh sửa, bổ xung.

 

 

 

Lãnh đạo UBND

 

 

 

 

4 ngày

Quyết định (văn bản trả lời)

(BM 06.04)

B9

Tiếp nhận Quyết định (hồ sơ), vào sổ. Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo  dục/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

Giờ hành chính

Quyết định (Hồ sơ); Phiếu trả kết quả.

 

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 06.01

Giấy biên nhận hồ sơ

2

BM 06.02

Biên bản thẩm định hồ sơ

3

BM 06.03

Tờ trình

4

BM 06.04

Quyết định

 

VII. HỒ SƠ LƯU

TT

Tài liệu trong hồ sơ

  1.  

Hồ sơ theo mục 5.2

  1.  

Hồ sơ liên quan (Quyết định, văn bản trả lời, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định…)

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hết hạn lưu tại phòng thì chuyển tới bộ phận lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.