QUY TRÌNH/ THỦ TỤC
 SÁP NHẬP VÀ CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC CAO NHẤT LÀ THCS ĐỂ THÀNH LẬP MỚI
 

 

 

 

 

 

                   

MÃ SỐ                                   : QT-GD14

                   LẦN BAN HÀNH                : 01

                   NGÀY                                    : 15/8/2018

                   SỐ TRANG                           : 07

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Họ và tên

Nguyễn Thành Trung

Phạm Văn Chính

Nguyễn Đức Thành

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên

Trưởng phòng

Chủ tịch

                                                           

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

15/8/2018

 

Ban hành lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO DÕI PHÂN PHỐI

 

Lãnh đạo UBND

 

Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 Phòng Nội vụ

 

Phòng Kinh tế

 

Phòng Quản lý Đô thị

 

Phòng Tư pháp

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Phòng Văn hoá Thông tin

 

Phòng Thanh Tra

 

Phòng Y tế

 

Văn phòng HĐND và UBND

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Trung tâm Hành chính Công huyện

MỤC LỤC

            SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

            1. MỤC ĐÍCH

            2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Điều kiện thực hiện TTHC

5.2. Thành phần hồ sơ

5.3. Số lượng hồ sơ

5.4. Thời gian xử lý

5.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

5.6. Lệ phí

5.7. Quy trình xử lý công việc

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

            Quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ sáp nhập và chia tách trường Trung học cơ sở và Trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS để thành lập mới.

II. PHẠM VI

Quy định này áp dụng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo/Trung tâm hành chính công huyện, các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS thuộc Phòng Giáo dục huyện và các cá nhân làm thủ tục sáp nhập và chia tách trường Trung học cơ sở và Trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS để thành lập mới.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Sổ tay chất lượng.

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA

- TTHC:          Thủ tục hành chính

- UBND:         Ủy ban nhân dân

- QMR:           Đại diện lãnh đạo chất lượng

- THCS:          Trung học cơ sở

- TH&THCS: Tiểu học và Trung học cơ sở

V. NỘI DUNG         

5.1 Điều kiện thực hiện TTHC:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

5.2 Thành phần hồ sơ

STT

Tên

Bản chính

Bản sao

1

Đề án sáp nhập, chia, tách trường

x

 

2

Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường mới

x

 

3

Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng

 

x

4

Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có)

x

 

 

5.3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4. Thời gian xử lý: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm hành chính công huyện

5.6. Lệ phí: Không

5.7. Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình t

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Nộp hồ sơ đăng ký

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

Giờ hành chính

 

Theo mục 5.2

B2

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ (kê khai đầy đủ và đúng theo quy định): Tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Cán bộ Trung tâm hành chính công hoặc cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

½ ngày

Phiếu giao, nhận hồ sơ

(BM 14.01)

B3

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện.

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

1 ngày

Theo phiếu chuyển (theo ký hiệu)

B4

Xem xét hồ sơ và giao nhiệm vụ:

- Trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, kiểm tra hồ sơ và phân công chuyên viên thụ lý.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ (bằng hình thức phiếu chuyển, phê góc, hoặc hình thức khác);

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Phân công chuyên viên soạn văn bản hoặc liên hệ đề nghị bổ sung.

Trưởng phòng

3 ngày

Phiếu biên nhận (ký hiệu biểu mẫu) hoặc văn bản trả lời.

B5

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn;

- Thẩm định về pháp lý;

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyên viên viết bằng tốt nghiệp THCS và trình Trưởng phòng ký;

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho cá nhân để xem xét lại.

Cán bộ chuyên môn

36,5  ngày

Văn bản trả lời hoặc liên hệ với tổ chức, cá nhân

(BM 14.02)

B6

- Chuyên viên Phòng chuyên môn báo cáo lãnh đạo Phòng phê duyệt. Kiểm tra nội dung Tờ trình thẩm định và dự thảo Quyết định.

- Nếu đồng ý trình Trưởng phòng thị xã xem xét. Nếu không đồng ý quay lại bước trên.

Phó Trưởng phòng phụ trách

2  ngày

Quyết định (Tờ trình thẩm định)

B7

Lãnh đạo phòng soát xét hồ sơ chuyên viên đã thụ lý và ký nháy Quyết định, trình lãnh đạo UBND  huyện ký.

Trưởng phòng

2  ngày

Quyết định (văn bản trả lời)

(BM 14.03)

B8

Trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, duyệt.

Lãnh đạo UBND huyện nhận hồ sơ khai báo do phòng chuyên môn trình, tiến hành xem xét hồ sơ:

+ Nếu đạt thì ký chuyển văn thư;

+ Nếu không đạt chuyển phòng chuyên môn chỉnh sửa, bổ sung.

 

 

Lãnh đạo UBND

 

5 ngày

Quyết định (văn bản trả lời)

(BM 14.04)

B9

Tiếp nhận Quyết định (hồ sơ), vào sổ. Trả kết quả cho tổ chức, công dân

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/ Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

Giờ hành chính

Quyết định (hồ sơ); Phiếu trả kết quả.

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 14.01

Giấy biên nhận hồ sơ

2

BM 14.02

Biên bản thẩm định hồ sơ

3

BM 14.03

Tờ trình

4

BM 14.04

Quyết định

 

VII. HỒ SƠ LƯU

TT

Tài liệu trong hồ sơ

  1.  

Hồ sơ theo mục 5.2

  1.  

Hồ sơ liên quan (Quyết định chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS, văn bản trả lời...)

      Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hết hạn lưu tại phòng thì chuyển tới bộ phận lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.