QUY TRÌNH/ THỦ TỤC
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP CẤP XÃ

 

 

 

 

                

MÃ SỐ                                   : QT-GD25

                   LẦN BAN HÀNH                : 01

                   NGÀY                                    : 15/8/2018

                   SỐ TRANG                           : 08

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Họ và tên

Nguyễn Thành Trung

Phạm Văn Chính

Nguyễn Đức Thành

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên

Trưởng phòng

Chủ tịch

                                               

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

15/8/2018

 

Ban hành lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO DÕI PHÂN PHỐI

 

Lãnh đạo UBND

 

Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 Phòng Nội vụ

 

Phòng Kinh tế

 

Phòng Quản lý Đô thị

 

Phòng Tư pháp

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Phòng Văn hoá Thông tin

 

Phòng Thanh Tra

 

Phòng Y tế

 

Văn phòng HĐND và UBND

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Trung tâm Hành chính Công huyện

MỤC LỤC

            SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

            1. MỤC ĐÍCH

            2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Điều kiện thực hiện TTHC

5.2. Thành phần hồ sơ

5.3. Số lượng hồ sơ

5.4. Thời gian xử lý

5.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

5.6. Lệ phí

5.7. Quy trình xử lý công việc

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

      Quy định trình tự và cách thức thực hiện thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

II. PHẠM VI

Quy định này áp dụng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo/Trung tâm hành chính công huyện, các phòng ban liên quan thuộc UBND huyện và các tổ chức, cá nhân làm thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Sổ tay chất lượng.

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA

- TTHC:          Thủ tục hành chính

- UBND:         Ủy ban nhân dân

- QMR:           Đại diện lãnh đạo chất lượng

V. NỘI DUNG

5.1 Điều kiện thực hiện TTHC:

Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã (kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã) và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5.2 Thành phần hồ sơ

STT

Tên

Bản chính

Bản sao

5.2.1

Hồ sơ của UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”

 

 

a

Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã

x

 

b

Báo cáo (kèm các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hướng dẫn) đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

x

 

c

Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã;

x

 

5.2.2

Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp huyện trình Lãnh đạo UBND cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã

 

 

a

Tờ trình của Hội Khuyến học cấp huyện;

x

 

b

Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;

x

 

5.3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4 Thời gian xử lý: 15 ngày làm việc.

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm hành chính công huyện.

5.6 Lệ phí: Không

5.7 Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình t

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

 

 

 

 

 

B1

Vào tháng 12 hằng năm, Hội Khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã; trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch. Căn cứ kết quả tự kiểm tra, Hội Khuyến học cấp xã lập hồ sơ; gửi Chủ tịch UBND cấp xã ký tờ trình đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp xã.

 

 

 

 

 

 

Hội Khuyến học cấp xã

 

Theo mục 5.2

 

 

 

 

 

B2

UBND cấp xã lập hồ sơ và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp tại BPTN&TKQ của UBND huyện; BPTN&TKQ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn (trong trường hợp hồ sơ không giải quyết trong ngày), ghi vào sổ theo dõi tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Hội khuyến học huyện.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn công dân hoàn thiện.

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân/ BPTN&TKQ

1/2 ngày

 

Phiếu biên nhận hồ sơ (ký hiệu biểu mẫu)

(BM 25.01)

 

 

 

B3

Hội khuyến học thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc văn bản từ chối giải quyết, nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt.

 

 

 

Hội khuyến học huyện

 

 

 

07 ngày

Biên bản thẩm định (BM 25.02);

Tờ trình (BM 25.03)

 

 

B4

Lãnh đạo UBND xem xét kế hoạch của Hội khuyến học:

+ Nếu đồng ý thì ký duyệt kế hoạch;

+ Nếu không đồng ý thì trả Hội khuyến học thụ lý lại.

 

 

Lãnh đạo UBND

 

 

02 ngày

Văn bản trả lời

 

 

 

 

 

B5

Căn cứ vào kế hoạch đã được Lãnh đạo UBND phê duyệt, Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã:

- Nếu đơn vị cấp xã đạt đủ điều kiện theo quy định thì chuẩn bị Tờ trình, Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại và dự thảo Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” đối với cấp xã, trình Lãnh đạo UBND phê duyệt;

- Nếu đơn vị cấp xã chưa đạt đủ điều kiện theo quy định thì dự thảo thông báo sửa đổi, bổ sung các điều kiện hoặc thông báo từ chối, nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo UBND phê duyệt.

 

 

 

 

 

Hội khuyến học

 

 

 

 

 

03 ngày

 

 

 

 

 

Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại

 

 

B6

Lãnh đạo UBND xem xét hồ sơ:

+ Nếu đồng ý thì ký duyệt Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” đối với cấp xã;

+ Nếu không đồng ý thì trả hồ sơ Hội khuyến học thụ lý lại.

 

 

Lãnh đạo UBND

 

 

 

02 ngày

Quyết định

(BM 23.04)

B7

Hội khuyến học tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, đóng dấu, lưu hồ sơ, chuyển BPTN&TKQ và công bố công khai Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” đối với cấp xã

 

 

Hội khuyến học

 

 

1/4 ngày

Không

B8

BPTN&TKQ vào sổ theo dõi và trả kết quả cho Hội khuyến học cấp xã

BPTN&TKQ

1/4 ngày

Quyết định (văn bản trả lời)

(BM 23.04)

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 25.01

Giấy biên nhận hồ sơ

2

BM 25.02

Biên bản thẩm định hồ sơ

3

BM 25.03

Tờ trình

4

BM 25.04

Quyết định

 

VII. HỒ SƠ LƯU

 

TT

Tài liệu trong hồ sơ

  1.  

Hồ sơ theo mục 5.2

  1.  

Hồ sơ liên quan (Quyết định, văn bản trả lời, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định...)

        Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hết hạn lưu tại phòng thì chuyển tới bộ phận lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.