QUY TRÌNH/ THỦ TỤC
GIẢI THỂ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

 

 

 

                   

MÃ SỐ                                   : QT-GD17

                   LẦN BAN HÀNH                : 01

                   NGÀY                                    : 15/8/2018

                   SỐ TRANG                           : 06

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Họ và tên

Nguyễn Thành Trung

Phạm Văn Chính

Nguyễn Đức Thành

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên

Trưởng phòng

Chủ tịch

                                               

 

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

15/8/2018

 

Ban hành lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO DÕI PHÂN PHỐI

 

Lãnh đạo UBND

 

Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 Phòng Nội vụ

 

Phòng Kinh tế

 

Phòng Quản lý Đô thị

 

Phòng Tư pháp

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Phòng Văn hoá Thông tin

 

Phòng Thanh Tra

 

Phòng Y tế

 

Văn phòng HĐND và UBND

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Trung tâm Hành chính Công huyện

MỤC LỤC

            SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

            1. MỤC ĐÍCH

            2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Điều kiện thực hiện TTHC

5.2. Thành phần hồ sơ

5.3. Số lượng hồ sơ

5.4. Thời gian xử lý

5.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

5.6. Lệ phí

5.7. Quy trình xử lý công việc

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

      Quy định trình tự và cách thức thực hiện thủ tục Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

II. PHẠM VI

      -  Áp dụng đối với hoạt động Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban/bộ phận liên quan thuộc UBND chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát thủ tục này.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA

UBND:           Ủy ban nhân dân

BPTN&TKQ: Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả

GDĐT:            Giáo dục và đào tạo

V. NỘI DUNG

5.1 Điều kiện thực hiện TTHC

Trung tâm học tập cộng đồng bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.5.2 Thành phần hồ sơ

 

STT

Tên

Bản chính

Bản sao

1

Biên bản kết luận thanh tra của Phòng giáo dục và đào tạo (sau khi tập hợp ý kiến của các tổ chức liên quan và ý kiến đóng góp của người dân trên địa bàn);

x

 

2

Tờ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định giải thể hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

x

 

5.3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4 Thời gian xử lý: Không quy định.

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng GD&ĐT.

5.6 Lệ phí: Không

5.7 Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình t

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Trưởng phòng GDĐT tổ chức thanh tra trung tâm học tập cộng đồng.

Chuyên viên Phòng GDĐT trong đội thanh tra lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn, lập Biên bản thanh tra, có đầy đủ chữ ký của bên bị thanh tra và bên thanh tra, trình Lãnh đạo Phòng ký duyệt.

 

 

 

 

Trưởng phòng GDĐT

 

 

 

 

 

Biên bản thanh tra

B2

Chuyên viên Phòng GDĐT xem xét biên bản thanh tra và ý kiến của nhân dân trên địa bàn, các đơn vị có liên quan, nếu có căn cứ để giải thể theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết đinh số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì dự thảo tờ trình về việc giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn và Quyết định giải thể, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học viên, trình Lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phòng GDĐT

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản thẩm định

(BM 17.01)

 

 

B3

Lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét hồ sơ:

+ Nếu đồng ý thì ký duyệt tờ trình về việc giải thể Trung tâm học tập cộng đồng trung tâm học tập cộng đồng và ký nháy Quyết định giải thể, kèm Biên bản thanh tra trình Lãnh đạo UBND phê duyệt;

+ Nếu không đồng ý thì trả Chuyên viên thụ lý lại.

Lãnh đạo Phòng GDĐT

 

 

 

 

Tờ trình

(BM 17.02)

B4

Lãnh đạo UBND xem xét hồ sơ:

+ Nếu đồng ý thì ký duyệt;

+ Nếu không đồng ý thì trả hồ sơ Phòng GDĐT thụ lý lại.

 

 

Lãnh đạo UBND

 

Quyết định

(BM 17.03)

B5

Chuyên viên Phòng GDĐT tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, đóng dấu, lưu hồ sơ và gửi Quyết định giải thể đến trung tâm học tập cộng đồng

Chuyên viên phòng GDĐT

 

 

Quyết định (hồ sơ);

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 17.02

Biên bản thẩm định hồ sơ

2

BM 17.03

Tờ trình

3

BM 17.04

Quyết định

 

VI. HỒ SƠ LƯU

 

TT

Tài liệu trong hồ sơ

  1.  

Hồ sơ theo mục 5.2

  1.  

Hồ sơ liên quan (Quyết định, văn bản trả lời, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định...)

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hết hạn lưu tại phòng thì chuyển tới bộ phận lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.