QUY TRÌNH/ THỦ TỤC
 CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

 

 

 

                   

MÃ SỐ                                   : QT-GD13

                   LẦN BAN HÀNH                : 01

                   NGÀY                                    : 15/8/2018

                   SỐ TRANG                           : 06

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Họ và tên

Nguyễn Thành Trung

Phạm Văn Chính

Nguyễn Đức Thành

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên

Trưởng phòng

Chủ tịch

                                                           

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

15/8/2018

 

Ban hành lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO DÕI PHÂN PHỐI

 

Lãnh đạo UBND

 

Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 Phòng Nội vụ

 

Phòng Kinh tế

 

Phòng Quản lý Đô thị

 

Phòng Tư pháp

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Phòng Văn hoá Thông tin

 

Phòng Thanh Tra

 

Phòng Y tế

 

Văn phòng HĐND và UBND

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Trung tâm Hành chính Công huyện

MỤC LỤC

            SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

            1. MỤC ĐÍCH

            2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾTTẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Điều kiện thực hiện TTHC

5.2. Thành phần hồ sơ

5.3. Số lượng hồ sơ

5.4. Thời gian xử lý

5.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

5.6. Lệ phí

5.7. Quy trình xử lý công việc

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

            Quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

II. PHẠM VI

            Quy định này áp dụng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo/Trung tâm hành chính công huyện, các phòng ban liên quan thuộc UBND huyện và cá nhân làm thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Sổ tay chất lượng.

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

   - Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

    

IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA

- TTHC:          Thủ tục hành chính

- UBND:         Ủy ban nhân dân

            - THCS:          Trung học cơ sở

- QMR:           Đại diện lãnh đạo về chất lượng

V. NỘI DUNG

5.1. Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

5.2 Thành phần hồ sơ

STT

Tên

Bản chính

Bản sao

1

Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký

x

 

2

Học bạ.

x

 

3

Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ).

 

x

4

Phiếu xác nhận kết quả học tập (các loại điểm kiểm tra, trung bình môn, kết quả rèn luyện đạo đức, số buổi nghỉ học, việc thực hiện các khoản đóng góp học phí,…)

x

 

5

Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có)

x

 

6

Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến học cấp (trường hợp chuyển khác Tỉnh)

x

 

 

 

7

Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác (bản sao hợp lệ)

 

x

5.3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4. Thời gian xử lý: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

5.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả: tâm hành chính công huyện.

5.6. Lệ phí: Không.

5.7. Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình t

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Nộp hồ sơ đăng ký

Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ (kê khai đầy đủ và đúng theo quy định): Tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Cán bộ Trung tâm hành chính công hoặc cán bộ phụ trách Phòng Giáo dục tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

Trong ngày

Phiếu biên nhận hồ sơ

(BM 13.01)

B3

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

Trong ngày

Theo phiếu chuyển (theo ký hiệu)

B4

Xem xét hồ sơ và giao nhiệm vụ:

- Lãnh đạo Phòng tiếp nhận hồ sơ chuyển trường đối với học sinh THCS, kiểm tra hồ sơ và phân công chuyên viên thụ lý.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ (bằng hình thức phiếu chuyển, phê góc, hoặc hình thức khác);

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Phân công chuyên viên soạn văn bản hoặc liên hệ đề nghị  bổ sung.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trong ngày

Phiếu biên nhận (ký hiệu biểu mẫu) hoặc văn bản trả lời.

B5

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn;

- Thẩm định về pháp lý;

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì viết giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh và trình lãnh đạo Phòng ký.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho công dân để xem xét lại.

Chuyên viên phụ trách cấp học

Trong ngày

Văn bản trả lời (nếu cần)

(BM 13.02)

 

B6

Lãnh đạo phòng soát xét hồ sơ chuyên viên đã thụ lý:

- Nếu đạt thì ký chuyển văn thư;

- Nếu không đạt chuyển tổ chuyên môn chỉnh sửa, bổ sung.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Trong ngày

Giấy giới thiệu biên nhận (văn bản trả lời)

(BM 13.03)

B7

Tiếp nhận giấy giới thiệu (hồ sơ), vào sổ. Trả kết quả cho công dân.

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

Giờ hành chính

- Giấy giới thiệu (hồ sơ)

- Phiếu trả kết quả.

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 13.01

Giấy biên nhận hồ sơ

2

BM 13.02

Biên bản thẩm định hồ sơ

3

BM 13.03

Giấy giới thiệu chuyển trường

 

VII. HỒ SƠ LƯU

 

TT

Tài liệu trong hồ sơ

  1.  

Hồ sơ theo mục 5.2

  1.  

Hồ sơ liên quan (Giấy giới thiệu  biên nhận học sinh, văn bản trả lời...)

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hết hạn lưu tại phòng thì chuyển tới bộ phận lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.