QUY TRÌNH/ THỦ TỤC
 CHỈNH SỬA NỘI DUNG BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

 

 

 

 

                   

MÃ SỐ                                   : QT-GD09

                   LẦN BAN HÀNH                : 01

                   NGÀY                                    : 15/8/2018

                   SỐ TRANG                           : 07

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Họ và tên

Nguyễn Thành Trung

Phạm Văn Chính

Nguyễn Đức Thành

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên

Trưởng phòng

Chủ tịch

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

15/8/2018

 

Ban hành lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO DÕI PHÂN PHỐI

 

Lãnh đạo UBND

 

Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 Phòng Nội vụ

 

Phòng Kinh tế

 

Phòng Quản lý Đô thị

 

Phòng Tư pháp

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Phòng Văn hoá Thông tin

 

Phòng Thanh Tra

 

Phòng Y tế

 

Văn phòng HĐND và UBND

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Trung tâm Hành chính Công huyện

MỤC LỤC

            SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

            1. MỤC ĐÍCH

            2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Điều kiện thực hiện TTHC

5.2. Thành phần hồ sơ

5.3. Số lượng hồ sơ

5.4. Thời gian xử lý

5.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

5.6. Lệ phí

5.7. Quy trình xử lý công việc

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

            Quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

II. PHẠM VI

Quy định này áp dụng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo/Trung tâm hành chính công huyện, các phòng ban liên quan thuộc UBND huyện và các tổ chức, cá nhân làm thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Sổ tay chất lượng.

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

   - Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/207 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA

- TTHC:          Thủ tục hành chính

- UBND:         Ủy ban nhân dân

- THCS:          Trung học cơ sở

- QMR:           Đại diện lãnh đạo về chất lượng

V. NỘI DUNG

5.1 Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

5.2 Thành phần hồ sơ

STT

Tên

Bản chính

Bản sao

1

Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ (có xác nhận của nhà trường)                                              

x

 

2

Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ (bản sao hợp lệ)

 

x

3

Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa.

x

 

4

Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

x

 

 

 

5

Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng kí lại việc sinh, đăng kí khai sinh quá hạn (bản sao hợp lệ).

 

x

6

Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ mà người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ những nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi  sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

x

 

5.3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4. Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

5.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm hành chính công huyện.

5.6. Lệ phí: Không

5.7. Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình t

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Nộp hồ sơ đăng ký

Cá nhân trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ (kê khai đầy đủ và đúng theo quy định): Tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Cán bộ Trung tâm hành chính công hoặc cán bộ phụ trách Phòng Giáo dục tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

½ ngày

Viết phiếu biên nhận hồ sơ

(BM 09.01)

B3

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

½  ngày

Theo phiếu chuyển (theo ký hiệu)

B4

Xem xét hồ sơ và giao nhiệm vụ:

- Trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS, kiểm tra hồ sơ và phân công chuyên viên thụ lý.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ (bằng hình thức phiếu chuyển, phê góc, hoặc hình thức khác);

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Phân công chuyên viên soạn văn bản hoặc liên hệ đề nghị  bổ sung.

Trưởng phòng

½  ngày

Phiếu biên nhận (ký hiệu biểu mẫu) hoặc văn bản trả lời.

B5

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn;

- Thẩm định về pháp lý;

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì soạn thảo Quyết định chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS và trình Trưởng phòng ký;

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho công dân để xem xét lại.

Cán bộ chuyên môn thẩm định.

1 ngày

Quyết định, văn bản trả lời (nếu cần)

(BM 09.02)

 

B6

Lãnh đạo phòng soát xét hồ sơ chuyên viên đã thụ lý:

- Nếu đạt thì ký chuyển văn thư;

- Nếu không đạt chuyển tổ chuyên môn chỉnh sửa, bổ sung.

Trưởng phòng

 

½  ngày

Quyết định (văn bản trả lời)

(BM 09.03)

B7

Tiếp nhận Quyết định (hồ sơ), vào sổ. Trả kết quả cho công dân.

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

Giờ hành chính

Quyết định (hồ sơ); Phiếu trả kết quả.

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 09.01

Giấy biên nhận hồ sơ

2

BM 09.02

Biên bản thẩm định hồ sơ

3

BM 09.03

Quyết định chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS

 

VII. HỒ SƠ LƯU

TT

Tài liệu trong hồ sơ

  1.  

Hồ sơ theo mục 5.

  1.  

2 Hồ sơ liên quan (Quyết định chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS, văn bản trả lời...)

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hết hạn lưu tại phòng thì chuyển tới bộ phận lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.