QUY TRÌNH/ THỦ TỤC
 CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP
 TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

 

 

 

 

                   

MÃ SỐ                                   : QT-GD03

                   LẦN BAN HÀNH                : 01

                   NGÀY                                    : 15/8/2018

                   SỐ TRANG                           : 08

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Họ và tên

Nguyễn Thành Trung

Phạm Văn Chính

Nguyễn Đức Thành

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên

Trưởng phòng

Chủ tịch

                                                            THEO DÕI SỬA ĐỔI

Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

15/8/2018

 

Ban hành lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO DÕI PHÂN PHỐI

 

Lãnh đạo UBND

 

Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 Phòng Nội vụ

 

Phòng Kinh tế

 

Phòng Quản lý Đô thị

 

Phòng Tư pháp

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Phòng Văn hoá Thông tin

 

Phòng Thanh Tra

 

Phòng Y tế

 

Văn phòng HĐND và UBND

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Trung tâm Hành chính Công huyện

MỤC LỤC

            SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

            1. MỤC ĐÍCH

            2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Điều kiện thực hiện TTHC

5.2. Thành phần hồ sơ

5.3. Số lượng hồ sơ

5.4. Thời gian xử lý

5.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

5.6. Lệ phí

5.7. Quy trình xử lý công việc

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

            Quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở.

II. PHẠM VI

Quy định này áp dụng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo/Trung tâm hành chính công huyện, các trường THCS, TH&THCS thuộc Phòng Giáo dục huyện và các cá nhân làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở.

 

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Sổ tay chất lượng.

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

 - Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của BTC-BTP về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

- Văn bản số 7593/BGDĐT-VP ngày 31/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009.

 

IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA

- TTHC:          Thủ tục hành chính

- UBND:         Ủy ban nhân dân

- QMR:           Đại diện lãnh đạo chất lượng

- THCS:          Trung học cơ sở

- TH&THCS: Tiểu học và Trung học cơ sở

V. NỘI DUNG         

5.1 Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

5.2 Thành phần hồ sơ

STT

Tên

Bản chính

Bản sao

1

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (có xác nhận của nhà trường).

x

 

 

 

2

Xuất trình hoặc gửi qua đường bưu điện bản chính hoặc bản sao có chứng thực, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. (giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ...)

 

x

3

Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là những người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ hoặc Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết, thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

x

 

 

5.3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4. Thời gian xử lý:

- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu trực tiếp nhận yêu cầu;

- Chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu theo dấu ngày đến của Bưu điện, nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện.

5.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm hành chính công huyện.

5.6. Lệ phí: 8.000 đông/bản..

Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

5.7. Quy trình xử lý công việc:

5.7.1.  Trong ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu trực tiếp nhận yêu cầu.

TT

Trình t

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Nộp hồ sơ đăng ký

Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ (kê khai đầy đủ và đúng theo quy định): Tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Cán bộ Trung tâm hành chính công hoặc cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

GHC hoặc theo nội quy của Trung tâm HCC

Phiếu biên nhận hồ sơ

(BM 03.01)

B3

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

GHC hoặc theo nội quy của Trung tâm HCC

Theo phiếu chuyển (theo ký hiệu)

B4

Xem xét hồ sơ và giao nhiệm vụ:

- Trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, kiểm tra hồ sơ và phân công chuyên viên thụ lý.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ (bằng hình thức phiếu chuyển, phê góc, hoặc hình thức khác);

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Phân công chuyên viên soạn văn bản trả lời hoặc liên hệ đề nghị bổ sung.

Trưởng phòng

GHC hoặc theo nội quy của Trung tâm HCC

Phiếu biên nhận (ký hiệu biểu mẫu) hoặc văn bản trả lời.

B5

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn;

- Thẩm định về pháp lý;

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyên viên viết bằng tốt nghiệp THCS và trình Trưởng phòng ký;

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho công dân để xem xét lại.

Chuyên viên phụ trách cấp học

GHC hoặc theo nội quy của Trung tâm HCC

Văn bản trả lời hoặc liên hệ với công dân

(BM 03.02)

 

B6

Trưởng phòng soát xét hồ sơ chuyên viên đã thụ lý:

+ Nếu đạt thì ký chuyển văn thư;

+ Nếu không đạt chuyển phòng chuyên môn chỉnh sửa, bổ sung.

Trưởng phòng

GHC hoặc theo nội quy của Trung tâm HCC

Bản sao bằng tốt nghiệp THCS (văn bản trả lời)

B7

Tiếp nhận bằng tốt nghiệp THCS (hồ sơ), vào sổ. Trả kết quả cho công dân

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

GHC hoặc theo nội quy của bộ phận “Một cửa”

Bản sao bằng tốt nghiệp THCS (hồ sơ); Phiếu trả kết quả.

5.7.2.  Chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu theo dấu ngày đến của Bưu điện, nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện.

TT

Trình t

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Nộp hồ sơ đăng ký

Cá nhân hoặc ủy quyền  gửi qua đường bưu điện nộp hồ sơ, có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

Giờ hành chính

 

Theo mục 5.2

B2

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ (kê khai đầy đủ và đúng theo quy định): Tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Cán bộ Trung tâm hành chính công hoặc cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

½ ngày

Phiếu giao, nhận hồ sơ

B3

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

½ ngày

Theo phiếu chuyển (theo ký hiệu)

B4

Xem xét hồ sơ và giao nhiệm vụ:

- Trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, kiểm tra hồ sơ và phân công chuyên viên thụ lý.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ (bằng hình thức phiếu chuyển, phê góc, hoặc hình thức khác);

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Phân công chuyên viên soạn văn bản hoặc liên hệ đề nghị bổ sung.

Trưởng phòng

½ ngày

Phiếu biên nhận (ký hiệu biểu mẫu) hoặc văn bản trả lời.

B5

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn;

- Thẩm định về pháp lý;

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyên viên viết bằng tốt nghiệp THCS và trình Trưởng phòng ký;

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho cá nhân để xem xét lại.

Cán bộ chuyên môn

1  ngày

Văn bản trả lời hoặc liên hệ với tổ chức, cá nhân

 

 

B6

Trưởng phòng soát xét hồ sơ chuyên viên đã thụ lý:

- Nếu đạt thì ký chuyển văn thư;

- Nếu không đạt chuyển tổ chuyên môn chỉnh sửa, bổ sung.

Trưởng phòng

½  ngày

Bản sao bằng tốt nghiệp THCS (văn bản trả lời)

B7

Tiếp nhận bằng tốt nghiệp THCS (hồ sơ), vào sổ. Trả kết quả cho tổ chức, công dân

Cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện

Giờ hành chính

Bản sao bằng tốt nghiệp THCS (hồ sơ); Phiếu trả kết quả.

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 03.01

Giấy biên nhận hồ sơ

2

BM 03.02

Biên bản thẩm định hồ sơ

3

BM 03.03

Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao)

VII. HỒ SƠ LƯU

TT

Tài liệu trong hồ sơ

  1.  

Hồ sơ theo mục 5.2

  1.  

Hồ sơ liên quan (Quyết định chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS, văn bản trả lời...)

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hết hạn lưu tại phòng thì chuyển tới bộ phận lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.