1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

  1. PHẠM VI

- Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện Thủ tục đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban/bộ phận liên quan thuộc UBND chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát thủ tục này.

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

  1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
  • UBND:                       Ủy ban nhân dân;
  • CCCM:                       Công chức chuyên môn;
  • MCĐT:                       Một cửa điện tử.
  • GD&ĐT:                    Giáo dục và Đào tạo
  • BP TN&TKQ:            Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã (kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã) và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”, gồm:

 

Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã

x

 

 

Báo cáo (kèm các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hướng dẫn) đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

 

 

Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã

x

 

 

Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã, gồm:

 

Tờ trình của Hội Khuyến học cấp huyện

x

 

 

Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý

 

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Vào tháng 12 hằng năm, Hội Khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã; trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch.

Căn cứ kết quả tự kiểm tra, Hội Khuyến học cấp xã lập hồ sơ; gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp xã.

Hội Khuyến học cấp xã

 

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ:

UBND cấp xã nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại BP TN&TKQ ;

CCCM tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (đối với hồ sơ giải quyết nhiều hơn 01 ngày) và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT hoặc vào Sổ theo dõi hồ sơ (trường hợp chưa có Hệ thống thông tin MCĐT).

CCCM tiếp nhận chuyển hồ sơ về phòng GD&ĐT.

UBND cấp xã, BP TN&TKQ  

½ ngày

Theo mục 5.2;

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B3

Phân công giải quyết hồ sơ:

Trưởng phòng phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT

Trưởng phòng

0,5 ngày

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B4

Giải quyết hồ sơ:

Chuyên viên Phòng GD&ĐT kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì phối hợp với Hội Khuyến học xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;

Chuyên viên trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Chuyên viên cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT.

Chuyên viên phòng GD&ĐT

3,5 ngày

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B5

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT xem xét hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì ký duyệt văn bản sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì ký Tờ trình đề nghị;

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo UBND phê duyệt

Lãnh đạo phòng GD&ĐT

02 ngày

Tờ trình đề nghị/ Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ; Biểu mẫu theo QT.VP.02

B6

Phê duyệt:

Lãnh đạo UBND phê duyệt kế hoạch:

+ Nếu đồng ý thì ký duyệt

+ Nếu không đồng ý thì chuyển Phòng GD&ĐT thụ lý lại.

Lãnh đạo UBND

03 ngày

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; Biểu mẫu theo QT.VP.02

B7

Giải quyết hồ sơ:

Căn cứ vào kế hoạch đã được phê duyệt, chuyên viên Phòng GD&ĐT phối hợp với Hội Khuyến học và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” tại cấp xã.

Sau khi có kết quả kiểm tra, chuyên viên thực hiện:

- Nếu Cộng đồng học tập cấp xã đủ điều kiện theo quy định thì dự thảo Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” đối với cấp xã;

- Nếu Cộng đồng học tập cấp xã không đủ điều kiện theo quy định thì dự thảo Văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Chuyên viên trình lãnh đạo Phòng xem xét

Chuyên viên cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT.

Chuyên viên phòng GD&ĐT

03 ngày

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B8

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT xem xét hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì ký Văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì ký Tờ trình đề nghị và ký nháy Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo UBND phê duyệt.

Lãnh đạo Phòng cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT.

Lãnh đạo phòng GD&ĐT

01 ngày

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B9

Phê duyệt:

Lãnh đạo UBND phê duyệt kết quả thực hiện:

+ Nếu đồng ý thì ký duyệt

+ Nếu không đồng ý thì chuyển Phòng GD&ĐT thụ lý lại.

Lãnh đạo UBND cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT

Lãnh đạo UBND

01 ngày

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã/ Văn bản từ chối; Biểu mẫu theo QT.VP.02

B10

Hoàn thiện và lưu hồ sơ:

Chuyên viên phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, chuyển Văn thư đóng dấu, lưu hồ sơ, công bố công khai quyết định và chuyển kết quả cho BP TN&TKQ.

Chuyên viên cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT

Chuyên viên phòng GD&ĐT

¼ ngày

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B11

Trả kết quả:

BP TN&TKQ thu phí, lệ phí (nếu có), cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, vào Sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Khi trả kết quả, yêu cầu công dân ký nhận vào Sổ theo dõi hồ sơ.

BP TN&TKQ

¼ ngày

Biểu mẫu theo QT.VP.02