1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

  1. PHẠM VI

- Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban/bộ phận liên quan thuộc UBND chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát thủ tục này.

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

  1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
  • UBND:                       Ủy ban nhân dân;
  • CCCM:                       Công chức chuyên môn;
  • MCĐT:                       Một cửa điện tử.
  • GD&ĐT:                    Giáo dục và Đào tạo
  • BP TN&TKQ:            Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục:

* Đối tượng:

a) Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

b) Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

* Lưu ý:

- Việc chuyển trường từ trường THCS tư thục sang trường THCS công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường hợp sau:

+ Trường hợp học sinh đang học tại trường THCS tư thục phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường THCS tư thục thì phòng giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

+ Trường hợp học sinh đang học tại trường THCS tư thục thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường THCS tư thục có chất lượng tương đương thì phòng giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

- Việc chuyển trường trong phạm vi huyện, thành phố:

+ Đối với học sinh lớp 6, phòng giáo dục và đào tạo xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

+ Không chuyển trường đối với học sinh từ trường có điểm chuẩn tuyển sinh thấp đến trường có điểm chuẩn tuyển sinh cao hơn. Trường hợp đặc biệt do phòng giáo dục và đào tạo xem xét giải quyết.

- Học sinh chuyển trường ra khỏi trường phổ thông dân tộc nội trú phải được sự đồng ý của UBND cấp huyện.

* Về thời gian: Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do phòng giáo dục và đào tạo xem xét quyết định

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

x

 

 

Học bạ (bản chính).

 

 

Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).

 

x

 

Bản sao giấy khai sinh.

 

x

 

Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).

x

 

 

Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

x

 

 

Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở);

x

 

 

Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

x

 

 

Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

x

 

 

Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý

 

Không quy định

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

Trường hợp học sinh chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác thì gia đình học sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại BP TN&TKQ ;

CCCM tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (đối với hồ sơ giải quyết nhiều hơn 01 ngày) và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT hoặc vào Sổ theo dõi hồ sơ (trường hợp chưa có Hệ thống thông tin MCĐT).

CCCM tiếp nhận chuyển hồ sơ về phòng GD&ĐT.

Công dân, BP TN&TKQ  

 

Theo mục 5.2;

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B2

Phân công giải quyết hồ sơ:

Trưởng phòng phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT

Trưởng phòng

 

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B3

Giải quyết hồ sơ:

Chuyên viên Phòng GD&ĐT kiểm tra hồ sơ và thụ lý:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết thì dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì dự thảo văn bản từ chối, có nêu rõ lý do;

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện thì dự thảo Quyết định tiếp nhận học sinh trung học cơ sở và giới thiệu học sinh về trường theo nơi cư trú.

Chuyên viên trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Chuyên viên cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT.

Chuyên viên phòng GD&ĐT

 

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B4

Phê duyệt:

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT xem xét hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết thì ký duyệt văn bản sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

- Nếu không đủ điều kiện thì ký văn bản từ chối, có nêu rõ lý do;

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện thì ký Quyết định tiếp nhận học sinh trung học cơ sở và giới thiệu học sinh về trường theo nơi cư trú;

Lãnh đạo Phòng cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT.

Lãnh đạo phòng GD&ĐT

 

Quyết định tiếp nhận học sinh trung học cơ sở/Văn bản từ chối; Biểu mẫu theo QT.VP.02

B5

Hoàn thiện và lưu hồ sơ:

Chuyên viên phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, chuyển Văn thư đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho BP TN&TKQ.

Chuyên viên cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT

Chuyên viên phòng GD&ĐT

 

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B6

Trả kết quả:

BP TN&TKQ thu phí, lệ phí (nếu có), cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, vào Sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Khi trả kết quả, yêu cầu công dân ký nhận vào Sổ theo dõi hồ sơ.

BP TN&TKQ

 

Biểu mẫu theo QT.VP.02