1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học.

  1. PHẠM VI

- Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học.

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban/bộ phận liên quan thuộc UBND chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát thủ tục này.

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

  1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
  • UBND:                       Ủy ban nhân dân;
  • CCCM:                       Công chức chuyên môn;
  • MCĐT:                       Một cửa điện tử.
  • GD&ĐT:                    Giáo dục và Đào tạo
  • BP TN&TKQ:            Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

 a, Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cư trú nếu trường tiếp nhận đồng ý

b) Học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được học ở trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

c) Học sinh lang thang cơ nhỡ học ở lớp ngoài nhà trường dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn nếu có nguyện vọng chuyển đến học tại lớp trong trường tiểu học thì được Hiệu trưởng trường tiểu học khảo sát trình độ để xếp vào lớp phù hợp

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh.

x

 

 

Học bạ (bản chính).

 

 

Bản sao giấy khai sinh.

 

x

 

Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học)

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý

 

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn xin học chuyển trường tại BP TN&TKQ ;

CCCM tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (đối với hồ sơ giải quyết nhiều hơn 01 ngày) và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT hoặc vào Sổ theo dõi hồ sơ (trường hợp chưa có Hệ thống thông tin MCĐT).

CCCM tiếp nhận chuyển hồ sơ về phòng GD&ĐT.

Công dân, BP TN&TKQ  

½ ngày

Theo mục 5.2;

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B2

Phân công giải quyết hồ sơ:

Trưởng phòng phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT

Trưởng phòng

0,5 ngày

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B3

Giải quyết hồ sơ:

Chuyên viên Phòng GD&ĐT kiểm tra hồ sơ và thụ lý:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết thì dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì dự thảo văn bản từ chối, có nêu rõ lý do;

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện thì dự thảo Quyết định tiếp nhận học sinh tiểu học vào trường.

Chuyên viên trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Chuyên viên cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT.

Chuyên viên phòng GD&ĐT

1,5 ngày

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B4

Phê duyệt:

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT xem xét hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết thì ký duyệt văn bản sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

- Nếu không đủ điều kiện thì ký văn bản từ chối, có nêu rõ lý do;

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện thì ký Quyết định tiếp nhận học sinh tiểu học vào trường;

Lãnh đạo Phòng cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT.

Lãnh đạo phòng GD&ĐT

01 ngày

Quyết định tiếp nhận học sinh tiểu học vào trường /Văn bản từ chối; Biểu mẫu theo QT.VP.02

B5

Hoàn thiện và lưu hồ sơ:

Chuyên viên phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, chuyển Văn thư đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho BP TN&TKQ.

Chuyên viên cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT

Chuyên viên phòng GD&ĐT

¼ ngày

Biểu mẫu theo QT.VP.02

B6

Trả kết quả:

BP TN&TKQ thu phí, lệ phí (nếu có), cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT, vào Sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Khi trả kết quả, yêu cầu công dân ký nhận vào Sổ theo dõi hồ sơ.

BP TN&TKQ  

¼ ngày

Biểu mẫu theo QT.VP.02