Tuesday, 21/01/2020 - 01:46|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG LA
Về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
Ngày ban hành:
18/10/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực