UBND HUYỆN MƯỜNG LA

  PHÒNG GD&ĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC BỘ PHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Stt

  Chức vụ

  Họ và tên

  Số điện thoại

  Email

  1

  Trưởng phòng

  Phạm Văn Chính

  022.3.831.889

  chinhgiaoducmuongla@gmail.com

  2

  Phó

  trưởng phòng

  Nguyễn Hữu Niên

  022.3.831.105

  nienpgdmuongla@gmail.com

  3

  Lò Thị Yến

  022.3.831.317

  lothiyenthaonguyen@gmail.com

  4

  Chủ tịch Công đoàn Giáo dục

  Nguyễn Thị Hương

  022.3.830.264

  huongcdgd@gmail.com

  5

  Thống kê, kế hoạch, tổng hợp

  Cầm Văn Du

  022.3.831.105

  0943743229

  ducam35@gmail.com

  6

  THCS

  Nguyễn Thành Trung

  022.3.830.047

  nguyentrung84tb@gmail.com

  7

  Đinh Công Thành

  022.3.830.047

  dinhthanhms@gmail.com

  8

  Trần Thị Hằng

  022.3.830.047

  tranhangmla@gmail.com

  9

  Tiểu học

  Nguyễn Thị Thanh Bình

  022.3.830.451

  nttbinhmla@gmail.com

  10

  Mầm non

  Hà Thị Thu Hằng

  022.3.830.403

  hathuhang76@gmail.com

  11

  Vì Thị Trang

  022.3.830.403

  trangmnml@gmail.com

  12

  Kế toán

  Tòng Văn Son

  022.3.830.129

  tongson19841988@gmail.com

  13

  Văn thư

  Lò Thị Hương Duyên

  022.3.830.422

  huongduyenml@gmail.com

  14

  Bảo vệ

  Đỗ Hồng Phong

   

   

   

   

  Nguồn tin:

  Cầm Du

Văn bản chỉ đạo

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO